Algemene voorwaarden

INSPIREd is een workshopprogramma voor jongeren op scholen.
INSPIREd is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk (IKC).

Hieronder vindt u de algemene cursusvoorwaarden voor workshops en andere vormen van toerusting van INSPIREd.

Artikel 1 - Betalings- en leveringsvoorwaarden
Na aanvraag van een training ontvangt de aanvrager binnen een week een reactie en offerte. Na akkoord volgt er na levering van de diensten een factuur. Facturen dienen binnen 14 dagen overgemaakt te worden op het rekening nummer zoals vermeld op de offerte en factuur.

Artikel 2 - Verwerkingstijd bereikbaarheid
Mails worden binnen 24 uur beantwoord. Offertes en programma voorstellen worden binnen één week na contactmoment met de school toegestuurd.

Artikel 3 - Communicatie
Aanvragen of andere verzoeken worden binnen een maximale termijn van 14 dagen beantwoord. Wanneer een verzoek een langere behandeltijd vergt, wordt dit gecommuniceerd.

De afnemer van onze INSPIREd producten krijgt altijd de gelegenheid om via het evaluatieformulier op de website zijn ervaringen te delen.

Wanneer telefonisch- of mailcontact gewenst is, zijn de contactgegevens van de programmamanager te vinden op de algemene gegevens pagina van de INSPIRED website.

Artikel 4 - Klachten
Voor klachten omtrent workshops of andere vormen van toerusting in de ruimste zin van het woord, hanteert INSPIREd een klachtenregeling. De regeling geeft voorschriften over de klachtindiening, de procedure van de klachtafhandeling en de samenstelling van de klachtencommissie.

Artikel 5 - Onvoorziene omstandigheden/overmachtsregeling
In die gevallen waarin deze algemene cursusvoorwaarden niet voorzien, beslist INSPIREd. Bij ziekte van trainers is INSPIREd het recht behouden de cursus(sen) te verplaatsen naar een nader te bepalen moment.

Artikel 6 - Annuleringsregelement
Voor afname van de diensten van INSPIREd geldt de volgende annuleringsregeling:
• In het geval van annulering van workshops/de themadagen zonder verplaatsing naar een nader moment tot twee weken van te voren, brengen wij 25% van de totaalprijs in rekening.
• In het geval van annulering van workshops/de themadagen zonder verplaatsing naar een nader moment tot een week van te voren, brengen wij 50% van de totaalprijs in rekening.
• In het geval van annulering van workshops/de themadagen zonder verplaatsing naar een nader moment tot twee dagen van te voren, brengen wij 75% van de totaalprijs in rekening.
• In het geval van annulering van workshops/de themadagen zonder verplaatsing naar een nader moment tot een dag van te voren, brengen wij 100% van de totaalprijs in rekening.

Met verplaatsing
In het geval van annulering workshops/van de themadagen met verplaatsing naar een nader moment tot twee dagen van te voren, brengen wij 25% van de totaalprijs in rekening.

Artikel 7 - Copyright
Copyright is een ander woord voor auteursrecht. Op alle artikelen en publicaties (tekst, foto’s, tekeningen, infografieken en video’s) rust auteursrecht. Dat wil zeggen dat INSPIREd uitsluitend recht heeft om deze publicaties openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 8 - Restitutietermijn
In het geval van restitutie hanteert INSPIRED een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

  • Indien INSPIRED aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  • INSPIREd is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat INSPIREd is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • Indien INSPIREd aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van INSPIREd beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De aansprakelijkheid van INSPIREd is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
  • INSPIREd is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van INSPIREd aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan INSPIREd toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  • INSPIREd is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van INSPIREd of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 - Geheimhouding
INSPIREd is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die INSPIRED door de aanvrager ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

Home